Проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ“ 2014-2015г.

 

 

StikerПроект   „Морска академия 2014-2015” 

на  Морски клуб „Приятели на морето” – Варна

„Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014”

Тематичен приоритет „Овластяване на уязвими групи”

Младежите в неравностойно социално положение /сираци, полусираци, безработни включително и от етническите малцинства/ изпитват трудности при своята интеграция в обществото. Това до голяма степен се дължи на социална изолация, липсваща или неподходяща квалификация, с която те завършват своето образование. Основна цел на настоящият проект е овластяване на уязвими групи чрез създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация. Специфичната цел е изграждане на механизми за самопомощ и взаимодействие с гражданските организации, в частност Морски клуб „Приятели на морето“. Задачата е в рамките на една година 40 такива младежи от гр. Варна и малките населени местта на област Варна да получат морска квалификация/“Водолаз“ и „Водач на плавателен съд до 40 БРТ“/, да станат част от морската общност. Този вид квалификация е достатъчно основание за професионална реализация. Тя е е широко приложима и дава възможност за последващо повишаване на квалификацията или започване на работа във ВМФ, БМФ и частни морски фирми. Основните ползватели от реализираните дейности от проекта ще бъдат 40 младежи в неравностойно социално положение и техните семейства и близки.

Проектът е с продължителност 12 месеца. През месеците януари – юни 2015 г. ще се проведат три последователни курса за придобиване на правоспособност „Водач на плавателен съд до 40 БРТ“, а от юли до септември ще се осъществи и водолазната подготовка, също на три групи.