Новини

 
Проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“, реализиран от Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна  навлиза в своя финален етап.В рамките на 14 месеца, 50 младежи, без работа или с ниски доходи, получиха възможност да преминат през обучение и получат международно признати сертификати по две морски специалности - "Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ".  В периода януари - март се провеждат последните два курса за "Водач на плавателен съд до 40 БТ".
BROSHURA 1 

Проектът „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2019 - 2020“ се изпълнява от Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна с финансова подкрепа в размер на 45 530 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел  на проекта е създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация на младежи от уязвими групи чрез придобиване на квалификация по две морски специалности.

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Морски клуб „Приятели на морето“ - Варна и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

  
 
Logo Morski Klub 2018 300x300
 
MA 2019 2020111 1 
MA 2019 2020111 2  
 
MA 2019 2020111 5
  
MA 2019 2020111 3
MA 2019 2020111 4