Новини

 

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ -ВАРНА

 

Управителният съвет на  СНЦ МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ -ВАРНА със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Одрин“ № 18, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 11 от Устава, свиква редовно Общо събрание на 9 април 2022 г., събота от 17.00 ч. в сградата на Младежки дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 27, зала 17 при следния дневен ред:

  1. Отчет за работата на Клуба за 2021 г.
  2. Финансов отчет за 2021 г.
  3. Приемане на насоки за работата за 2022 г.
  4. Разни.

       При липса на кворум на определения ден, час и място, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 от Устава, редовното Общо събрание ще се проведе същия ден от 18.00 ч., на същото място, при същия дневен ред, с явилите се членове. Решението за свикване на Общото събрание е взето на заседание на УС, проведено на 16.02.2022 г. в гр. Варна.

Дарина Иванова

Председател на УС на  МОРСКИ КЛУБ „ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ - ВАРНА