Годишни доклади

 I.Общо представяне

СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС

с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател на УС на Сдружението. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18.

Основната дейност на  СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е разработване и реализиране на различни проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението, както и други дейности посочени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО.

    Целите на Сдружението са: да съхрани, обогати и развие традициите и ценностите на българското морско дело.

Средствата за постигане на целите са: съдействие за запазване паметниците на културата и природни забележителности от водната флуора и фауна в Черно море; свързване дейността на сдружението със защита на природата и активна работа по проблемите на екологията; извършване на пропагандна и културно-просветна дейност за формиране на специфична и обща морска култура у младите хора; развиване на ценностно отношение към морето, реализирано в спорта, изкуството и културата; провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски и съдийски курсове и семинари; организиране на спортно-технически прояви в страната и чужбина; участие със свои отбори в спортни състезания;
Стопанска дейност: консултантски услуги; информационно обезпечаване; отдаване под наем на собствено имущество; организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението; организиране и провеждане на спортни и туристически продукти и услуги; създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел и задачи на Сдружението, маркетингови проучвания; издаване и разпространяване на печатни материали; обучение по морски специалности и сертифициране в съответствие с лиценз; водолазни дейности и услуги; ремонтни дейности по плавателни съдове;

 

II.Информация за съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати през 2015г.

 

1.Организиране и провеждане на проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2014-2015 ”-финансран от ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО ,съгласно Договор 140/28,10,2014г.

Основна цел на  проекта бе овластяване на уязвими групи чрез създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация. Специфичната цел – изграждане на механизми за самопомощ и взаимодействие с гражданските организации, в частност Морски клуб „Приятели на морето“. Задачата беше в рамките на една година 40 такива младежи от малките населени местта на област Варна да получат морска квалификация /“Водолаз“ и „Водач на плавателен съд до 40 БРТ“/, да станат част от морската общност. Проведени бяха по три курса по всяка от двете специалности. Младежите получиха международно признати сертификати. 11 от тях започнаха работа по новата си специалност.

 1.1 Източници на финансиране за проекта получени през 2015г. :

 22709.10лв. получено финансиране  от ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО

   и 3230,44лв.-очаквано финално плащане през 2016г.

2939.95лв. собствен принос в т.ч. 250,00 лв. от дарение и  1000.00лв. от членски внос

1.2  Изразходвани средства през 2015г. по дейности на бюджета на проекта общо – 36486,04лв.

 

  1. Организиране провеждането на РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН през 2015г.

Клубът е съорганизатор на БНАПД при организирането на Националното състезание по подводно плуване в басейн, което за седми пореден път се проведе в плувен комплекс „Приморски”през месец октомври. Участие взеха 64 състезатели от Варна,Пловдив, Бургас, София и Русе.

             2,1 Източници на финансиране : в т.ч.

– дарение от „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД – 500,00лв.

– собствен принос – 172,80лв.

            2,2 Изразходвани средства през 2015г. по дейност 2 –   672,80лв.

  1. Организиране провеждането на ветроходна регата 3-ти март 2015г.

От 28 февруари до 3 март 2014 г.  в акваторията на Варненското езеро /Спортен клуб “Черно море – Бриз”/ се проведе 59-та поредна, ветроходна регата „З-ти март”, тя и Държавно първенство,  с лодки тип «Ял-6». В нея  взеха участие 24 отбора от страната, като броят на участниците – състезатели, треньори, технически лица и съдии, надхвърли 200 човека.

3.1 Източници на финансиране –

– дарение от Фондация „Кор Кароли”-  300,00 лв.

– собствен принос – 93,40лв.

3.2 Изразходвани средства през 2015г. по дейност 3–   393,40лв.

 

4.Стопанска дейност през 2015г.-

Обучения- водолазни курсове и водолазни услуги,реклама .

4.1  Приходи от стопанска дейност получени през 2015г. : общо- 2960,00лв.

4.2  Разходи за стопанската дейност общо /съгл.ОПР ст.д-т/ в т.ч. и разходи за данък печалба по ГДД 2015г.–  421,01лв.

 

5.Проведени  мероприятия с членове на Клуба.

Административни и финансови разходи.

Членовете на Клуба са 40. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен, специални курсове и др. Трима члена на Клуба покриха водолазна степен 3 звезди.

Активния водолазен сезон приключихме в средата на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Арапя, Южно черноморие.

Съвместно с ТД „Родни балкани” и ОЦОСУР проведохме и традиционното почистване на плажа „Ветеран” по случай 31 октомври – Международния ден на Черно море.

През м. ноември проведохме семинар с лектор д-р Шопов по проблемите на  водолазната медицинаи споделяне на опит в сферата на водолазната работа.

5.1Източници на финансиране за дейност 5:

-приходи от стопанската дейност и от резервите на Сдружението

5.2Изразходвани средства през 2015г. за дейност 5 ,в т.ч. адм.разходи  -1293,02лв.

5.3 Изразходвани средства през 2015г. за лихви ибанкови такси- 496,44лв.

5.4 Изразходвани средства през 2015г. за покупка на дълготрайни активи /компресор/

–  6688,94лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2015г.

 

1,Финансирания по проекти – средства получени през 2015г. – 25939,54лв., и средства  налични от  2014г. изразходвани през 2015г. – 7606,55лв.

2, Получени дарения и дарители през 2015г.

– „ПИ ЕЛ ЕЙЧ”- 500,00лв.

– ФОНДАЦИЯ”КОР КАРОЛИ” – 300,00лв.

– физически лица  – 358,59лв.

3 Други приходи от нестопанска дейност /банкови лихви др./– 0,30лв.

4 Приходи от стопанска дейност – 2960,00лв.

5 Приходи от членски внос през 2015г. – 1000,00лв.

6, Краткосрочни  заеми към 31,12,2015г.- 3000,00лв.

 

  1. IV. Финансов резултат за 2015г.

Финансов резултат  към 31.12.2015г. под формата на резерви на Сдружението е в размер общо на 6589,33 лв. в т.ч. 6508,81 лв. дълготрайни активи.

 

Дата: 20.05.2016г.

Дарина Иванова

Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”