Годишни доклади

 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ е регистрирано във ВОС с решение по фирмено дело 2238/1996 г. То е ЮЛНЦ. Регистрирано е в обществена полза през 2003 г. под №20030530026 в ЦР на ЮЛНЦ. Прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Председател на УС. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18. През 2009г. Сдружението открива клон „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО – КЛОН ШАБЛА“ със седалище и адрес на управление: гр. Шабла, ул. Изгрев №16, общ. Шабла, област с адм. Център – гр. Добрич. Основната дейност на Сдружението е разработване и реализиране на различни проекти, както и извършване на обучение под форма на курсове и други дейности посочени в Устава на Сдружението.

II.ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА

 1. Организиране и провеждане на проект „Велознаци между клони и шубраци“- финансиран от ДАМС

1.1. Източници на финансиране за проекта: Финансиране от ДАМС в размер на 8722,00лв.

1.2. Изразходвани средства през 2009г. по дейности на бюджета на проекта общо – 8788,06 лв.в т.ч.

– възнаграждения за екипа на проекта и на лектори– 1179,94лв.

– административни разходи /канцеларски м-ли,ваучери/ – 114,11лв.

– технически разходи / строителни материали, инструменти, информационни материали-табели и др. /– 2052,16лв.

– преки разходи /транспортни, режиини разходи за семинари- храна и нощувка на участниците, печатни материали и др. /– 4871,85лв.

– други разходи – 570,00лв.

 1. Организиране провеждането на ветроходна регата 3-ти март 2009г.

-Източници на финансиране – дарения общо за 4939,00 лв за награден фонд и организационни разходи

-Изразходвани средства през 2009г. общо – 4949,50лв. в т. ч.:

3749,50лв.преки разходи и 1200,00лв. дълготрайни активи /един комплект платна за ЯЛ-6/

 1. Организиране провеждане на „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО – 20 МАЙ 2009“

-Източници на финансиране – дарения общо за 400,00 лв

-Изразходвани средства през 2009г. общо – 400,00лв за организационни разходи

 1. Организиране провеждане на „НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН“

-Източници на финансиране – дарения общо за 250,00 лв

-Изразходвани средства през 2009г. общо – 245,00лв за организационни разходи

 1. Работни срещи с членове на Клуба и други специфични дейности на Клуба.

5.1. Източници на финансиране – дарения 5000,00лв , членски внос – 800,00лв.

5.2. Изразходвани средства през 2009г. по дейност 5 общо за – 5147,31 лв. в т.ч.:

– административни разходи – 197,00лв.

– други оперативни разходи за специфичната дейност на МК / административни разходи, хонорари на лектори и инструктори водолази /- 4415,31лв.

– други разходи –банкови,за амортизация на ДМА общо за – 535,00лв.

 1. Стопанска дейност през 2009г.

– Приходи от стопанска дейност- 4660,90лв. / извършена услуга по дог.за обучение с ОУ“Панайот Волов“/

– Разходи от стопанска дейност- 4361,22лв. / разходи по дог.за обучение с ОУ“Панайот Волов“/

– Данък печалба – 2,88лв.

– отчетна стойност на продадени стоки /тениски/ – 270,90лв.

Общо изразходвани средства по дейности на Сдружение „МК Приятели на морето“ през 2009г. – 24164,87лв.

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2009г.

 1. Финансирания по проекти – 8722,00 лв
 2. Получени дарения през 2009г. – 10589,00
 3. Други приходи от нестопанска дейност – 331,67 лв.
 4. Приходи от стопанска дейност – 4660,90лв.
 5. Приходи от членски внос през 2009г. – 800,00лв.

Всичко приходи : 25103,57лв.

 1. ВИДА, РАЗМЕРА, СТОЙНОСТА И ЦЕЛИТЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ И ПРЕДОСТАВЕНИ ДАРЕНИЯ, КАКТО И ДАННИТЕ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ

През 2009г. са получени дарения както следва:

За Организиране провеждането на ветроходна регата 3-ти март 2009г.

 1. Парично дарение 500,00лв. от ДЗЗД „МООРЕА“, Варна, Булстат 103981762
 2. Парично дарение 200,00лв. от ФОНДАЦИЯ “ КОР КАРОЛИ“ Варна, Булстат 103271520
 3. Парично дарение 1000,00лв. от ЕООД „КАДАНС“ Варна, Булстат 103760759
 4. Парично дарение 3000,00лв. от ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“, Варна, Булстат 103010965
 5. Предметно дарение 239,00лв. от „К енд К електроникс“ ЕАД, София, Булстат 200586330

За Организиране провеждане на „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО – 20 МАЙ 2009“

 1. Парично дарение 400,00лв. от STARGATE MARITIME LTD, Варна, Булстат 103868309

За организиране провеждане на „НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН“

 1. Парично дарение 100,00лв. от „СТИЛ-ТАНЯ РАЙКОВА“ ЕООД , Варна, Булстат 200478333
 2. Парично дарение 150,00лв. от „ХИДРОРЕМОНТ ИГ“ ООД, Варна, Булстат 119038763

За покриване на разходи в нестопанската дейност на МК Приятели на морето

 1. Парично дарение 5000,00лв. от „МЕРОНЕ-Н“ ЕООД, Варна, Булстат 118558316

През 2009г. МК не е предоставял дарения.

 1. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2009 г.

Финансов резултат за периода 01.01.2009 – 31.12.2009г. е 938,70лв. печалба.

Натрупване от 2008 г. – 2131.30 лв.

Общо : 3070 лв.