Годишни доклади

 1. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ

И през 2010 МК“Приятели на морето“ подчини цялата си дейност на своята мисия и цели. Проектите и дейностите, които Клубът осъществи са : „Лятна морска академия 2010“- бяха проведени 4 водолазни курса във Варна през месеците Юни, Юли , Септември и Октомври. Обучени – 35 човека.

Наличието на разрешително от Дирекция Морска Администрация за провеждане на курсове за капитани на плавателни съдове до 20 БТ чрез договор с „Зуна“ ЕООД ни даде възможност да обучим 20 курсиста.

В началото на месец юни Клубът участва със свой щанд на “ Седмото национално младежко изложение – Варна 2010″. Вложени бяха средства за осъществяване на рекламна дейност в специализираните издания.

За пръв път Клубът реализира партньорски проект със сдружение „Отвори очи“ – „Сбъднат свят“, в рамките на който 10 младежи от защитеното жилище за обгрижване на наркозависими “ Св. Боян Енравота“ в кв. „Аспарухово“ получиха сертификати за водолази и капитани на малки плавателни съдове – 3-ма започнаха веднага работа с новите сертификати по специалността.

Със младежите от същото защитеното жилище Клубът реализира и проект „Работилница – море“. Младежите изработиха сувенири и картини на морска тематика, които бяха изкупени, а получените средства вложени за нуждите на защитеното жилище.

За четвърта година МК“Приятели на морето“ организира ветроходната регата „Трети март“, която за петдесет и четвърти пореден път откри ветроходния сезон.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ЗА ТЯХ СРЕДСТВА, ВРЪЗКАТА ИМ С ЦЕЛИТЕ И ПРОГРАМИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
 2. 1 Организиране и провеждане на проект „РАБОТИЛНИЦА МОРЕ“ – финансиран от Фондация Институт „Отворено Общество“ София, съгл. Договор №117

Главна цел на проект „Работилница – море“ бе да предостави възможност на 10 младежи в град Варна, преминали лечение на физическа зависимост от психоактивни вещества, и включени в рехабилитационна и ресоциализираща програма, за социална интеграция и професионална реализация чрез изграждане на работилница в Защитеното жилище за зависими към психоактивни вещества младежи /единственото във Варненска област/ на СНЦ „Отвори очи“ за изработка на сувенири-уникати, картини и предмети с художествена стойност на морска тематика.

Основните дейности по проекта: обучение на младежите за работа с природни материали /от морето/; специализирано обучение по живопис /маринистика/; обучение за придобиване на умения за реализиране на готовата продукция на пазара; оборудване на „Работилница – море“ в Защитеното жилище на СНЦ „Отвори очи“ в кв. „Аспарухово“ в гр. Варна; популяризиране на дейността на работилницата и дейностите по проекта.

1.1. Фондация Институт „Отворено Общество“ София ,съгл. Договор №117/ 20,09,2010г. – 7096,05лв.

1.2. Изразходвани средства през 2010г. по дейности на бюджета на проекта общо – 7225,15 лв.в т.ч.

– възнаграждения за експертно консултантска дейност на проекта – 1140,25лв.

– разходи за пътуване /билети, гориво за МПС /– 972,53лв.

– разходи за пленер – 997,98лв.

– разходи за публичност / пресконференции, печат на брошура, експониране на изложба/ – 1037,13лв.

– други преки разходи по проекта /материали и консумативи / – 1682,98лв.

– административни разходи по проекта /възнаграждение на ръководител,координатор и счетоводител по проекта/- 1394,28лв.

 1. Организиране провеждането на РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН.

На 2 и 3 октомври 2010 г за втори пореден път се проведе национално първенство по подводно плуване в басейн с участието на 65 състезатели от Варна, София, Бургас, Пловдив и Русе. Състезанието се проведе оснoвно със съдействието на Морски клуб „Приятели на морето“ – Варна.

2.1. Източници на финансиране – дарение от ДАЙВ ПРО ООД в размер на 1000,00лв

2.2. Изразходвани средства през 2010г. по дейност 2 – 1000,60лв. В т.ч

възнаграждение на съдия – 646,46лв.

материали/консумативи – 354,14лв.

 1. Работни срещи с членове на Клуба., проведени водолазни мероприятия с членове на Клуба.

Клубът провежда ежемесечни работни срещи с членовете си. Целта им е планиране на дейностите и разпределение на ангажиментите. Проведени бяха и 10 еднодневни организирани водолазни спускания по Северното черноморско крайбрежие за повишаване квалификацията на начинаещите водолази, членове на Клуба.

3.1. Източници на финансиране – членски внос – 800,00лв.

3.2. Изразходвани средства през 2010г. по дейност 3 общо за – 736,59 лв. в т.ч. – материали, консумативи и услуги – общо за 736,59лв.

 1. Други разходи – лихви,банкови такси, други/амортизации ДМА/- 600,05лв.
 2. Изразходвани средства от резерва формиран от дейности през предходни години на Сдружението общо за 1820,63лв. / за услуги и материали необходими за специфичната дейност на Клуба /

Общо изразходвани средства по дейности на Сдружение „МК Приятели на морето “ през 2010г./1+2+3+4/ – 9562,39лв. / без разходи от резерва/.

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕНОТО ИМУЩЕСТВО И ПРИХОДИТЕ ОТ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ЗА НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – 2010г.

 1. Финансирания по проекти – 7096,05 лв.
 2. Получени дарения и дарители през 2010г. – 1000,00лв.общо получени от ДАЙВ ПРО ООД
 3. Други приходи от нестопанска дейност /банкови лихви др./– 360,93 лв.
 4. Приходи от стопанска дейност – 0,00лв.
 5. Приходи от членски внос през 2010г. – 800,00лв.

Всичко приходи : 9256,98лв.

 1. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА 2010г.

Финансов резултат за периода 01,01,2010-31,12,2010г. е 305,41лв. загуба.

Дата: 10.05.2011 г.

Дарина Иванова
/ Председател на УС на „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО“ /