Годишни доклади

 I.Общо представяне

През 2011 МК”Приятели на морето” осъществи следните дейности:

  1. Проведени  5 водолазни курса във Варна през месеците Юни, Юли, Септември и Октомври. Обучени – 49 човека.
  2. Еднократни спускания чрез предварително записване – 23 човека.
  3. Популяризирахме дейността си чрез: участие със свой щанд на Морския празник, организиран от Община Варна – 22-25 май 2011 г.; участие със свой щанд на     Осмото национално младежко изложение – Варна 2011, ден посветен на водолазното дело – 23 май, плувен комплекс„Приморски”, в който под вода, в условията на басейн се потопиха около 100 деца и младежи.
  4. Кампания “Спасители на плажа” в партньорство с  Фондация “Мейдей”. Извършено беше демонстрационно почистване на дъното по водолазен способ в района на буна 102.
  5. Отбелязване на 31 октомври – международния ден на Черно море – почистване на плажа „Ветеран”.
  6. За пета поредна година Клубът бе основен организатор на най-старата ветроходна регата в България на лодки тип „Ял – 6”, „Трети март”.

 

II.Информация за съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати.

1, Организиране и провеждане на проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ ”- финансран от ФРГИ , София ,съгл. Договор № ОАК-10-2011 / 01,04,2011г.

Проект „Детско морско училище”- първи етап. Проекта е финансиран по програма „Дъга”. 40 деца и младежи в неравностойно социално положение преминаха през обучения по плуване, обща морска подготовка, гмуркане, ветроходство, уиндсърф и начално водолазно обучение.

1,1 Източници на финансиране за проекта :

ФРГИ -София , съгл. Договор № ОАК-10-2011 / 01,04,2011г. – 16500,00лв.от тях 141,61лв. за 2012г.

1,2  Изразходвани средства през 2011г. по дейности на бюджета на проекта общо  –   16358,39 лв.в т.ч.

  1. Организиране провеждането на РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН.

На 8 и 9 октомври 2011 г. за трета поредна година организирахме националното състезание по подводен спорт. Спортното събитие се състоя на басейн „Юлиян Русев” в  Плувен комплекс „Приморски ” – гр. Варна.Участие взеха над 57 състезатели от Варна,Пловдив,София и Русе.

2,1 Източници на финансиране – общо за 465,00лв.

– дарение от „АКВААЙРЪНЕ” ООД-200,00 лв.

– и от «ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ» ООД -200,00 лв.

– и средства от чл.внос за 2011г./част/ -65,00лв.

2,2 Изразходвани средства през 2011г. по дейност 2 –   465,00лв.

  1. Проведени мероприятия с членове на Клуба.

Членовете на Клуба са 40. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен, специални курсове и др. Седем члена на Клуба покриха инструкторска степен 1 звезда, а двама 2 звезди

Активния водолазен сезон приключихме в средата на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Арапя, южно черноморие.

3,1  Източници на финансиране за дейност 3:

–   членски внос /част/ – 735,00лв.

–    заем -2100,00лв.

–  дарение  за покупка на ДМА -3000,00лв.

– от резерва -530,40лв.

– от банк.лихви – 2,51лв.

3,2 Изразходвани средства през 2011г.

– по дейност 3 общо за  оборудване,материали ,услуги и адм.разходи –   3448,76 лв.

– Други разходи – лихви,банкови такси, други/разх.за аморт.ДМА/- 838,34лв.

     – Изразходвани средства от резерва формиран от дейности през предходни години на Сдружението общо за530,40лв.  /услуги и материали необходими за специфичната дейност на Клуба /

– за покупка на ДМА- 3000,00лв.

Общо изразходвани средства по дейности на Сдружение „МК Приятели на морето „ през 2011г./1+2+3/

 – 24640,89лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2011г.

1 Финансирания по проекти  –  16358,39 лв. за 2011г./ 141,61лв. за 2012г./

2 Получени дарения и дарители през 2011г. – 3400,00лв.общо

3 Други приходи от нестопанска дейност /банкови лихви др./–  655,45 лв.

4 Приходи от стопанска дейност – 0,00лв.

5 Приходи от членски внос през 2011г. – 800,00лв.

6, Изразходван резерв – 530,40лв.

Всичко признати приходи за 2011: 21744,24лв.

  1. IV. Финансов резултат за 2011г.

Финансов резултат за 2011г.- загуба от 2896,65лв.

Резерв  към 31,12,2011г. отразен по сч.сметка 119 Др.резерви /Дт. КС/  е 1517,18лв. загуба.

/резерв на 01,01,2011=1909,87лв – платени от резерва разходи през 2011г. =530,40лв. – покрита загуба за 2011г.Дб.О. сч.сметка 125 = 2896,65лв. /

Дата: 15,05,2012

Дарина Иванова  / Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” /