Годишни доклади

I.Общо представяне

          СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател на УС на Сдружението. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18.

Основната дейност на  СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е разработване и реализиране на различни проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението, както и други дейности посочени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО .

              Целите на Сдружението са : да съхрани, обогати и развие традициите и ценностите на българското морско дело.

Средствата за постигане на целите са: съдействие за запазване паметниците на културата и природни забележителности от водната флуора и фауна в Черно море; свързване дейността на сдружението със защита на природата и активна работа по проблемите на екологията; извършване на пропагандна и културно-просветна дейност за формиране на специфична и обща морска култура у младите хора; развиване на ценностно отношение към морето, реализирано в спорта, изкуството и културата; провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски и съдийски курсове и семинари; организиране на спортно-технически прояви в страната и чужбина; участие със свои отбори в спортни състезания;
Стопанска дейност: консултантски услуги; информационно обезпечаване; отдаване под наем на собствено имущество; организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението; организиране и провеждане на спортни и туристически продукти и услуги; създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел и задачи на Сдружението, маркетингови проучвания; издаване и разпространяване на печатни материали; обучение по морски специалности и сертифициране в съответствие с лиценз; водолазни дейности и услуги; ремонтни дейности по плавателни съдове;

 II.Информация за съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати през 2012г..

1, Организиране и провеждане на проект „ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ ”- финансран от ФРГИ , София ,съгл. Договор № ОАК-10-2011 / 01,04,2011г.

Проект „Детско морско училище”- втори етап. Проекта е финансиран по програма „Дъга”. 40 деца и младежи в неравностойно социално положение преминаха през второ ниво на обучения по плуване, обща морска подготовка, гмуркане, ветроходство, уиндсърф и водолазно обучение. На специално тържество участниците в дейностите получиха сертификати. Отпечатани бяха информационни материали и бяха оформени специални кътове в училищата.

 1,1 Източници на финансиране за проекта получени през 2012г. :

От ФРГИ -София , съгл. Договор № ОАК-10-2011 / 01,04,2011г. – 16450,00лв.

1,2  Изразходвани средства през 2012г. по дейности на бюджета на проект общо –16909,14лв.

  1. Организиране провеждането на РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН.

На 6 и 7 октомври 2012 г. за четвърта поредна година организирахме националното състезание по подводен спорт. Спортното събитие се състоя на басейн „Юлиян Русев” в  Плувен комплекс „Приморски ” – гр. Варна.Участие взеха 60 състезатели от Варна,Пловдив,София и Русе.

2,1 Източници на финансиране – общо за 1145,58лв.

– дарение от „Алу Кьонинг Щал” ООД-  200,00 лв.

– дарение от „СПЕАРФИШ” ООД  –  400,00 лв.

– дарение от „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД – 500,00лв.

– и собствени средства –  45,58лв.

2,2 Изразходвани средства през 2012г. по дейност 2 –   1145,58лв.

  1. Организиране провеждането на ветроходна регата 3-ти март 2012г.

56-та регата „ТРЕТИ МАРТ“  се проведе в гр.Варна, Варненско езеро в акваторията на водната база на СК „Черно море- Бриз“ от 1 до 4 Март 2012 г. В регатата  се състезаваха 23  лодки клас „ЯЛ – 6” от морските клубове на Силистра, Русе, Поморие, Несебър, Варна, София. Членовете на клуба подпомогнаха организационно регатата с доброволчески труд.

3,1 Източници на финансиране – общо за 200,00лв.

– дарение от „РЕФИЛ” ЕООД-  200,00 лв.

3,2 Изразходвани средства през 2012г. по дейност 3 –   200,00лв.

4, Организиране и провеждане на проект „Спасители на плажа ”- финансран от НЦЕМПИ,съгл. Договор № 11-01-5 / 30,11,2011г.

Дейностите по проекта бяха реализирани в периода март – септември 2012 г. Проведени бяха осем двудневни кампании за демонстационно почистване на варненските плажове и раздаване на материали, включително и в Морската градина. В акциите участваха средно по 15 младежи на ден.Проведени бяха и три двудневни акции за почистване на дъното в района на варненските буни и край фар Шабла.Участниците преминаха през обучения на тема „Доброволчество” и „Работа в екип”.

 4,1 Източници на финансиране за проекта получени през 2012г. :  1339,60лв. от НЦЕМПИ и 771,49 лв. от членски внос 2012г.

4,2  Изразходвани средства през 2012г. по дейности на бюджета на проект общо –  7471,09лв.

5, Стопанска дейност през 2012г.-

Приходите от стопанската дейност бяха реализирани на база провеждане на водолазни курсове и водолазни услуги – основно вземане на проби от дъното и морската вода.

 5,1  Приходи от стопанска дейност получени през 2012г. : общо- 11110,00 в т.ч.

10360,00лв. приходи от услуги и 750,00лв. други приходи.

5,2  Разходи за стопанската дейност общо –  3952,28лв. в т.ч.

-разходи за материали и услуги- 2758,59лв.

– разходи за амортизации на ДМА – 750,00лв.

– други разходи – 440,69лв.

– банкови такси – 3,00лв.

  1. Проведени мероприятия с членове на Клуба.

Членовете на Клуба са 40. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен, специални курсове и др. През месеците януари и юни проведохме семинари на тема подводна медицина за актуализиране на знанията и уменията на инструкторите и водолазите с висока правоспособност.

Активния водолазен сезон приключихме в края на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Нестинарка, южно черноморие.

6,1  Източници на финансиране за дейност 6:

–   приходи от стопанската дейност /част/– 682,38лв.

– от банк.лихви – 2,59лв.

6,2 Изразходвани средства през 2012г.

– Други разходи – адм.разходи ,лихви,банкови такси, други/разх.за аморт.ДМА/- 684,97лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2012г.

1 Финансирания по проекти  –  17789,60 лв.

2 Получени дарения и дарители през 2012г. – 1300,00лв.общо

3 Други приходи от нестопанска дейност /банкови лихви др./–  2,59 лв.

4 Приходи от стопанска дейност – 11110,00лв.

5 Приходи от членски внос през 2012г. – 800,00лв.

6, Получени краткосрочни заеми – 6200,00лв.

  1. IV. Финансов резултат за 2012г.

Положителен финансов резултат формиращ  резервите на Сдружението към 31,12,2012г. в размер на 4099,08лв.

 

Дата: 15,05,2013г.

Дарина Иванова  / Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” /