Годишни доклади

 I.Общо представяне

          СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател на УС на Сдружението. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18.

Основната дейност на  СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е разработване и реализиране на различни проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението, както и други дейности посочени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО .

              Целите на Сдружението са : да съхрани, обогати и развие традициите и ценностите на българското морско дело.

Средствата за постигане на целите са: съдействие за запазване паметниците на културата и природни забележителности от водната флуора и фауна в Черно море; свързване дейността на сдружението със защита на природата и активна работа по проблемите на екологията; извършване на пропагандна и културно-просветна дейност за формиране на специфична и обща морска култура у младите хора; развиване на ценностно отношение към морето, реализирано в спорта, изкуството и културата; провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски и съдийски курсове и семинари; организиране на спортно-технически прояви в страната и чужбина; участие със свои отбори в спортни състезания;
Стопанска дейност: консултантски услуги; информационно обезпечаване; отдаване под наем на собствено имущество; организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението; организиране и провеждане на спортни и туристически продукти и услуги; създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел и задачи на Сдружението, маркетингови проучвания; издаване и разпространяване на печатни материали; обучение по морски специалности и сертифициране в съответствие с лиценз; водолазни дейности и услуги; ремонтни дейности по плавателни съдове;

 II.Информация за съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати през 2014г.

1, Организиране и провеждане на проект „ДОБРОВОЛЕЦ-ЧЕРНОМОРЕЦ ”- финансран от НЦЕМПИ ,съгл. Договор11-01-36/04,12,2013г.

В рамките на проекта 20 доброволеца, от които 10 с лека умствена изостаналост, осъществиха 8 акции по почистване на плажовете край Варна. Доброволците от клуба по водолазен способ почистиха и морското дъно в съответните райони

 1,1 Източници на финансиране на проекта :

– получени от НЦЕМПИ ,съгл. Договор 11-01-36/04,12,2013..г. – 11000,00лв./7700,00 в 2013г. и 3300,00лв. 2014г/

– както и  собственни средства на Сдружението

1,2  Изразходвани средства през 2014г. по дейности на бюджета на проект общо – 11000,00 от финансиране и 116,18лв.-от членски внос.

  1. Организиране провеждането на РЕПУБЛИКАНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПОДВОДНО ПЛУВАНЕ В БАСЕЙН.

Клубът е съорганизатор на БНАПД при организирането на Националното състезание по подводно плуване в басейн, което за шести пореден път се проведе в плувен комплекс „Приморски”през месец септември. Участие взеха 60 състезатели от Варна,Пловдив,София и Русе.

2,1 Източници на финансиране : в т.ч.

– дарение от „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД – 500,00лв.

– приходи от членски внос за 2014г. –122,10лв.

2,2 Изразходвани средства през 2014г. по дейност 2 –   622,10лв.

  1. Организиране провеждането на ветроходна регата 3-ти март 2014г.

От 28 февруари до 3 март 2014 г.  в акваторията на Варненското езеро /Спортен клуб “Черно море – Бриз”/ се проведе 59-та поредна, ветроходна регата „З-ти март”, тя и Държавно първенство,  с лодки тип «Ял-6». В нея  взеха участие 24 отбора от страната, като броят на участниците – състезатели, треньори, технически лица и съдии, надхвърли 200 човека.

3,1 Източници на финансиране –

– дарение от Фондация „Кор Кароли”  –  300,00 лв.

– приходи от чл.внос за 2014г. – 82,95лв.

3,2 Изразходвани средства през 2014г. по дейност 3 –   382,95лв.

4, Организиране и провеждане на проект „МОРСКА АКАДЕМИЯ 2014-2015 ”- финансран от Институт „Отворено общество”, съгласно Договор 140/28,10,2014г.

Основна цел на  проекта е овластяване на уязвими групи чрез създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация. Специфичната цел е изграждане на механизми за самопомощ и взаимодействие с гражданските организации, в частност Морски клуб „Приятели на морето“. Задачата е в рамките на една година 40 такива младежи от малките населени местта на област Варна да получат морска квалификация /“Водолаз“ и „Водач на плавателен съд до 40 БРТ“/, да станат част от морската общност

 4,1 Източници на финансиране за проекта получени през 2014г. :

–  11353,55лв. финансиране  от Институт „Отворено общество” по „Програма за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014”, Вх.№ BG 05/1111, договор № 140/28.10.2014 г.

– 150,00 лв. от дарение.

– 455,72лв. от членски внос

4,2  Изразходвани средства през 2014г. по дейности на бюджета на проект общо –  4352,72лв.

5, Стопанска дейност през 2014г.-

Приходите от стопанската дейност бяха реализирани на база провеждане на водолазни курсове и водолазни услуги – основно вземане на проби от дъното и морската вода.

5,1  Приходи от стопанска дейност получени през 2014г. : общо   – 9620,00 в т.ч.

5,2  Разходи за стопанската дейност общо /съгл.ОПР ст.д-т/ в т.ч. и разходи за данък печалба по ГДД 2014г. –  3361,47лв.

  1. Проведени мероприятия с членове на Клуба.

Административни и финансови разходи.

Членовете на Клуба са 50. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен, специални курсове и др. 1 член на Клуба покри  степен водолаз 3 звезди. В края на годината провеждохме семинар с лектор д-р Шопов по проблемите на  водолазната медицина.

Активния водолазен сезон приключихме в средата на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Арапя, южно черноморие.

6,1  Източници на финансиране за дейност 6:

–   приходи от стопанската дейност /част/ и членски внос/част/ и от дарения и от  банкови лихви

6,2 Изразходвани средства през 2014г. за дейност 6 ,в т.ч. адм.разходи  -1209,08лв.

6,3 Изразходвани средства през 2014г. за лихви ибанкови такси- 225,04лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2014г.

1 ,Финансирания по проекти –средства получени през 2014г.  –  14653,55 лв. , средства  получени през 2013г. изразходвани през 2014г.- 7700,00лв.

2, Получени дарения и дарители през 2014г.

– „ПИ ЕЛ ЕЙЧ”- 500,00лв.

– ФОНДАЦИЯ”КОР КАРОЛИ” – 300,00лв.

– Дорина Йорданова Маркова– 500,00лв.

– Весела Антонова Герчева – 150,00лв.

3 Други приходи от нестопанска дейност /банкови лихви др./–  0,17 лв.

4 Приходи от стопанска дейност – 9620,00лв.

5 Приходи от членски внос през 2014г. – 1000,00лв.

  1. IV. Финансов резултат за 2014г.

Финансов резултат към 31,12,2014г. под формата на резерви на Сдружението е в размер на 8136,94лв.

Дата: 12,05,2015г.

Дарина Иванова  / Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” /