Годишни доклади

ГОДИШЕН   ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2017 г.

I.Общо представяне

СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС

с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател на УС на Сдружението. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18.

         Основната дейност на  СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е разработване и реализиране на различни проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението, както и други дейности посочени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО.

        Целите на Сдружението са: да съхрани, обогати и развие традициите и ценностите на българското морско дело.

Средствата за постигане на целите са: съдействие за запазване паметниците на културата и природни забележителности от водната флуора и фауна в Черно море; свързване дейността на сдружението със защита на природата и активна работа по проблемите на екологията; извършване на пропагандна и културно-просветна дейност за формиране на специфична и обща морска култура у младите хора; развиване на ценностно отношение към морето, реализирано в спорта, изкуството и културата; провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски и съдийски курсове и семинари; организиране на спортно-технически прояви в страната и чужбина; участие със свои отбори в спортни състезания;
Стопанска дейност: консултантски услуги; информационно обезпечаване; отдаване под наем на собствено имущество; организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението; организиране и провеждане на спортни и туристически продукти и услуги; създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел и задачи на Сдружението, маркетингови проучвания; издаване и разпространяване на печатни материали; обучение по морски специалности и сертифициране в съответствие с лиценз; водолазни дейности и услуги; ремонтни дейности по плавателни съдове;

II.Информация за съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати през 2017г.

  1. 1. Организиране провеждането на Държавното първенство по подводно плуване в басейн през 2017 г.

Клубът е съорганизатор на БНАПД при организирането на Държавното първенство по подводно плуване в басейн, което за девети пореден път се проведе в плувен комплекс „Приморски” през месец октомври. В състезанието участваха 65 състезатели от 4 български града - Варна, Пловдив, Бургас и София. Състезанието се състоя и премина на високо ниво благодарение на доброволния труд на  22 съдии, измерватели, технически лица и т.н.

  1.1 Източници на финансиране : в т.ч.

- дарение от „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД – 500,00лв.

- собствен принос – 140,90лв.

             1.2 Изразходвани средства през 2017 г. по дейност 1 –   640,90 лв. 

  1. 2. Организиране провеждането на Ветроходна регата „3-ти март“ 2017 г.

В началото на месец март 2017 г.  в акваторията на Варненското езеро /Спортен клуб “Черно море - Бриз”/ за единадесета поредна година МК ”Приятели на морето” организира ветроходната регата “Трети март”, тя и Държавно първенство,  с лодки тип «Ял-6». През 2017 г. регатата за щестдесет и първи пореден път откри ветроходния сезон. В нея  взеха участие 25 отбора от страната, като броят на участниците – състезатели, треньори, технически лица и съдии, надхвърли 250 човека. Клубът участва с два отбора, единият от които се класира на трето място.

2.1 Източници на финансиране –

- дарение от Фондация „Кор Кароли”-  300,00 лв.

- частен дарител – 100, 00 лв.

- собствен принос – 79,60лв.

2.2 Изразходвани средства през 2017 г. по дейност 2–   479, 60 лв.

3.Проведени  мероприятия с членове на Клуба. Административни и финансови разходи.

           Членовете на Клуба са 50. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен и др. Реализира се подготовката за повишаване на квалификацията на 6 инструктори и помощник инструктори.

Активния водолазен сезон приключихме в средата на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Арапя, Южно черноморие.

Съвместно с ТД „Родни балкани” и ОЦОСУР проведохме и традиционното почистване на плажа „Ветеран” по случай 31 октомври – Международния ден на Черно море.

           През м. ноември проведохме семинар с лектор д-р Шопов по проблемите на  водолазната медицина и споделяне на опит в сферата на водолазната работа.

3.1 Източници на финансиране за дейност 3:

 - приходи от стопанската дейност , от членски внос и от резервите на Сдружението

3.2 Изразходвани средства през 2017 г. за дейност 3 , в т.ч. адм.разходи  - 4309,82лв.

3.3 Изразходвани средства през 2017 г. за лихви и банкови такси – 274,43лв.

4.Стопанска дейност през 2017 г.

Обучения- водолазни курсове и водолазни услуги, реклама .

      4.1  Приходи от стопанска дейност получени през 2017 г. : общо- 47845,00 лв.

      4.2  Разходи за само за стопанската дейност - общо 29395,36 лв.

     4.3 Изразходвани общи средства през 2017 г. - 2029,93 лв.

5.Проект „Различно лято”

Проектът е свързан с популяризирането на водолазната дейност сред младите хора като алтернативна възможност за свободното време и противодействие срещу зависимостите във всичките им разновидности..

          Бяха проведени 2 водолазни курса във Варна през месеците  Август и Септември. Обучени - 25 човека, от които 10 в неравностойно социално положение. 3 от новообучените младежи станаха членове на Клуба.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на ММС.

5.1 Източници на финансиране на проекта : 

 - получени от ММС по Договор № 25-00-37 – 8862, 43 лв.

 - както и  собствени средства на Сдружението

5.2  Изразходвани средства през 2017 г. по дейности  на проект общо – 8991,75 лв., в т.ч. 129,32 лв.- от членски внос.

  1. 6. Проект „Детско морско училище”

20 деца, на  възраст над 13 години, част от които в неравностойно социално положение преминаха през:

  • обща морска подготовка – месец юни
  • обучение по гмуркане – месец юли
  • обучения по ветроходство – месец юли
  • начално водолазна обучение - месец август

Докато се забавляваха децата научиха нови неща за морето и морските професии, създадоха нови приятелства. Според техните думи – незабравимо лято. На специално тържество всички получиха своите сертификати за преминатите обучения.

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на VIVACOM Fund.

6.1 Източници на финансиране на проекта : 

 - получени от VIVACOM Fund по Договор № 419 – 5000, 00 лв.

 - както и  собствени средства на Сдружението

 6.2  Изразходвани средства през 2017 г. по дейности  на проект общо – 5108,14 лв., в т.ч. 108,14 лв.- от членски внос.

  1. 7. Проект „В музея сме”

В съревнование с над 200 организации и институции Клубът спечели наградата „В музея сме“, връчвана ежегодно от Фондация „Америка за България“. Печелившата идея е свързана с разглеждането на нашата работа с деца и като едно посещение на подводен природонаучен музей с променящи се експонати. Със средствата от наградата подготвяме атрактивен определител на черноморската флора и фауна, включително и като мобилно приложение.

7.1 Източници на финансиране на проекта : 

 - получено дарение от Фондация „Америка за България“ – 5000, 00 лв.

7.2  Изразходвани средства през 2017 г. по дейности от проекта – 2029,08 лв.

  1. 8. Проект „Социален предприемач”

      Към Морски клуб "Приятели на морето" - Варна окончателно се  изгради Социално предприятие „Заедно на борда“. Младежи в неравностойно социално положение от гр. Варна и малките населени места от Северното черноморско крайбрежие имат възможност да бъдат обучени и да придобият правоспособност по две морски специалности -"Водолаз" и "Водач на плавателен съд до 40 БТ”.

     Успешно завършилите курсовете получават международно признати сертификати по двете специалности, които заедно или поотделно са достатъчно основание за започване на работа.

      Социалното предприятие генерира средства за дейността си като 20 % от приходите от стопанската дейност на Клуба отделя за социалната дейност.

       Социално предприятие „Заедно на борда“ се подпомага по Програма „Предприемачество за нестопански организации“, инициатива на Български център за нестопанско право, реализирана с подкрепата на Фондация „Америка за България" и  Фондация УниКредит.

8.1 Източници на финансиране на проекта : 

 - получено финансиране  от  БЦНП – 7000, 00 лв.

8.2  Изразходвани средства през 2017 г. по дейности от проекта – 4213,90 лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2017 г.

1, Приходи от членски внос през 2017 г. – 2333,50лв.

2, Получени дарения и дарители през 2017 г.

 – „ПИ ЕЛ ЕЙЧ”- 500,00лв.

 -  Фондация”КОР КАРОЛИ” – 300,00лв.

-   Фондация „Америка за България“ – 5000, 00 лв.

3, Приходи от стопанска дейност 2017 г. – 47845,00лв.

Дата: 31,05, 2018 г.                                                                   

Дарина Иванова  

 Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”