Годишни доклади

I.Общо представяне

СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е регистрирана във ВОС

с решение по ф.д. № 2238/1996г. Сдружението е ЮЛНЦ ,регистрирано е в обществена полза през 2003г. под № 20030530026/30,05,2003г. и прави публично достояние отчетите за своята дейност чрез представянето им в Централният регистър на ЮЛНЦ към Министерство на правосъдието.

Сдружението се управлява от Управителен съвет и се представлява от Председател на УС на Сдружението. Седалището на Сдружението е в гр.Варна, ул. Одрин 18.

Основната дейност на  СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”е разработване и реализиране на различни проекти свързани с основната цел и задачи на Сдружението, както и други дейности посочени в Устава на СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО.

        Целите на Сдружението са: да съхрани, обогати и развие традициите и ценностите на българското морско дело.

Средствата за постигане на целите са: съдействие за запазване паметниците на културата и природни забележителности от водната флуора и фауна в Черно море; свързване дейността на сдружението със защита на природата и активна работа по проблемите на екологията; извършване на пропагандна и културно-просветна дейност за формиране на специфична и обща морска култура у младите хора; развиване на ценностно отношение към морето, реализирано в спорта, изкуството и културата; провеждане на учебно-квалификационни, инструкторски, треньорски и съдийски курсове и семинари; организиране на спортно-технически прояви в страната и чужбина; участие със свои отбори в спортни състезания;
Стопанска дейност: консултантски услуги; информационно обезпечаване; отдаване под наем на собствено имущество; организиране на изложби, панаири, конгреси и други масови прояви, свързани с основната цел на сдружението; организиране и провеждане на спортни и туристически продукти и услуги; създаване и участие в програми и проекти, свързани с основната цел и задачи на Сдружението, маркетингови проучвания; издаване и разпространяване на печатни материали; обучение по морски специалности и сертифициране в съответствие с лиценз; водолазни дейности и услуги; ремонтни дейности по плавателни съдове;

 

II.Информация за съществените дейности,изразходваните за тях средства,връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати през 2016г.

  1. Организиране провеждането на Държавното първенство по подводно плуване в басейн през 2016г.

Клубът е съорганизатор на БНАПД при организирането на Държавното първенство по подводно плуване в басейн, което за осми пореден път се проведе в плувен комплекс „Приморски”през месец октомври. В състезанието участваха 62 състезатели от 4 български града – Варна,Пловдив, Бургас и София. Състезанието се състоя и премина на високо ниво благодарение на доброволния труд на  22 съдии, измерватели, технически лица и т.н.

             1.1 Източници на финансиране : в т.ч.

– дарение от „ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ” ООД – 500,00лв.

– собствен принос – 0,32лв.

             1.2 Изразходвани средства през 2016г. по дейност 1 –   500,32лв.

  1. Организиране провеждането на Ветроходна регата 3-ти март 2016г.

В началото на месец март 2016 г.  в акваторията на Варненското езеро /Спортен клуб “Черно море – Бриз”/ за десета поредна година МК ”Приятели на морето” организира ветроходната регата “Трети март”, тя и Държавно първенство,  с лодки тип «Ял-6». През 2016 г. регатата за щестдесети пореден път откри ветроходния сезон. В нея  взеха участие 27 отбора от страната, като броят на участниците – състезатели, треньори, технически лица и съдии, надхвърли 250 човека. Клубът участва с два отбора, единият от които се класира на трето място.

2.1 Източници на финансиране –

– дарение от Фондация „Кор Кароли”-  300,00 лв.

– собствен принос – 1,15лв.

2.2 Изразходвани средства през 2016г. по дейност 2–   301,15лв.

3.Проведени  мероприятия с членове на Клуба. Административни и финансови разходи.

Членовете на Клуба са 50. Клубът се старае да подпомага развитието на членовете си в посока повишаване на  водолазната  правоспособност, покриване на инструкторска степен и др. Започна подготовката за повишаване на квалификацията на 7 инструктори и помощник инструктори.

Активния водолазен сезон приключихме в средата на месец септември с петдневен водолазен лагер в къмпинг Арапя, Южно черноморие.

Съвместно с ТД „Родни балкани” и ОЦОСУР проведохме и традиционното почистване на плажа „Ветеран” по случай 31 октомври – Международния ден на Черно море.

Клубът отбеляза своята 20 годишнина с тържество, на което беше направена презентация за историята и развитието му.

3.1 Източници на финансиране за дейност 3:

-приходи от стопанската дейност , от членски внос и от резервите на Сдружението

3.2 Изразходвани средства през 2016г. за дейност 3 ,в т.ч. адм.разходи  – 1803,29лв.

3.3 Изразходвани средства през 2016г. за лихви и банкови такси – 149,62лв.

4.Стопанска дейност през 2016г.-

Обучения- водолазни курсове и водолазни услуги,реклама .

4.1  Приходи от стопанска дейност получени през 2016г. : общо- 12995,25лв.

4.2  Разходи за само за стопанската дейност общо 8320,16лв. и разходи за данък печалба по ГДД 2016г.–  116,75лв.

4.3 Изразходвани средства през 2016г. общи за двете дейности :стопанска и нестопанска-4147,00лв.

4.4 Изразходвани средства през 2016г. за лихви и банкови такси в стоп.дейност и общи такива – 187,00лв.

III.Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства през 2016г.

1, Приходи от членски внос през 2016г. – 2317,00лв.

2, Получени дарения и дарители през 2016г.

– „ПИ ЕЛ ЕЙЧ”- 500,00лв.

–  ФОНДАЦИЯ”КОР КАРОЛИ” – 300,00лв.

3, Приходи от стопанска дейност 2016г. – 12995,25лв.

  1. IV. Финансов резултат за 2016г.

Финансов резултат  към 31.12.2016г. под формата на резерви на Сдружението е в размер общо на 7176,29 лв.

Дата: 31,05,2017г.

Дарина Иванова /Председател на УС на СНЦ”МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” /