Проекти

Основната цел на проекта е да се предостави възможност за социална интеграция на 40 деца с девиантно поведение и в неравностойно социално положение чрез трансформиране на деструктивната агресия в позитивна посредством атрактивни занимания по морски спортове.

Предвидените дейности , бяха реализирани  съобразно изготвения график в периода април – септември 2011 г. и включваха: организационна дейност, набиране на деца, работни срещи с децата и родителите, пресконференция, обща морска подготовка; обучение по плуване и гмуркане; обучения по ветроходство и уинд сърф; начално водолазно обучение. Те предизвикаха изключителни емоции у децата и станаха основа за нови приятелства. Включването на родителите, там където имаше проявено желание, доведе до качествено нови отношения дете – родител. Всички деца преминаха през различните морски спортове и направиха своя избор за предпочитан спорт. Първоначално нагласа бе да изберат само един от спортовете. Това се оказа невъзможно, така че, реално всяко от децата се спря на два от спортовете, което ще натовари единствено екипа от треньори и инструктори.

Много съществена част от процеса на обучението бе неверятният контакт, който се осъществи между децата и инструкторите. 7 доброволеца от Морския клуб помагаха при реализиране на дейностите и обгрижваха децата с цел повишаване степента на сигурност при осъществяване на морските дейности.

В периода октомври 2011 – март 2012 г. се осъществиха дейностите начално водолазно обучение и ветроходство по график за всяка от четите групи. В края на обученията планирахме съвместните ни дейности за зимния период. През месец ноември проведохме семинар за обмяна на опит и отчитане на резултатите от първия етап на обученията. Освен екипът по проекта, в семинара се включиха секретарят на ОКБППМН, секретарите на Районите комисии на Община Варна и педагогическите съветници, които ни съдействаха при подбора на децата.

Подготвихме и отпечатахме  помагало тип „бърз справочник“, което предоставихме на децата. То съдържа най-важната информация, свързана с упражняването на морскит спортове и особено с практикуването на водолазната дейност.

През месец  декември проведохме  втора пресконференция, на която представихме  постигнатите резултати и обявихме програмата за 2012 г. Дейностите по проекта бяха отразени на сайтовете на МК, МИКЦ и ДМДС. В началото на 2012 г. в Младежки дом – Варна проведохме тържество за връчване на сертификати. Всеки от участниците в проекта лично получи подпис от инструкторите си.

През месец февруари проведохме две работни срещи на екипа по проекта и участниците за обсъждане на графика на дейностите и подбор на материали за бъдещите морски кътове.

През месец март по график за трите групи се осъществи втория етап на общата морска подготовка – подготовка за новия спортен сезон.

Предвидените дейности в периода април – септември 2012 г. бяха реализирани  съобразно изготвения график и включваха:

 • подготовка на материалите за морските кътове в училищата;
 • отпечатване на определители с характерните представители на черноморската флора и фауна
 • второ ниво на обучение по плуване и гмуркане и работа с определителите;
 • второ ниво на обучение по ветроходство;
 • второ ниво на обучение по уинд сърф,
 • водолазно обучение – второ ниво.

Обученията се проведоха по график за всяка от трите групи, оформени на базата на желанията на децата. Занятията се провеждаха два пъти седмично на група.

В периода октомври 2012 – март 2013 г. се осъществиха следните дейности:

 • Семинар – обмяна на опит. Семинара се проведе на 23 октомври в концертна зала на Младежки дом – Варна. Присъстваха 31 представитела на НПО, ОКБППМН, педагогически съветници. Основната тема на семинара бе „Ефективната помощ”. Споделиха се добри практики при работа с деца в риск и такива в неравностойно социално положение. Създадоха се контакти за бъдещи партньорства.
 • Отпечатване на брошури и материали за морските кътове – със снимки на участниците в проекта се изработиха 4 винила – фотоколажи и се отпетаха 1000 брошури.
 • Откриване на морски кътове в училищата – в СОУ „Димчо Дебелянов”, СОУ „Св. Климент Охридски”, ПГСАГ „Васил Левски” и фоаето на Младежки дом се оформиха кътове, чрез които популяризирахме дейностите по проекта и програмата. Изборът на Младежкия дом стана на база, че той е посещаван от много хора, включително и от участниците в проекта.
 • Провеждане на курс „Водач на плавателен съд до 20 БТ“. Реално курсът за правоспособност стана до 40 БТ, според промените в Наредба № 6 на Изпълнителна агенция морска администрация. Лектор на курса бе кап. Димитър Караджов. Според програмата се проведе и практика на море. В курса се включиха 10 участника от групата, с която работим, за съжаление само мъже. Изпитът в Морска администрация се проведе на 14 февруари.
 • Пресконференция и тържество за връчване на сертификати. На 29 март проведохме пресконференция и тържество за връчване на сертификатите от втория етап. Присъстваха представители на 6 варненски медии. Дейността ни беше отразена в пресата, по телевизия „Черно море” и по Радио Варна.

На базата на подписан анекс към договора дейностите по проекта бяха удължени до юли 2013 г.  Това предизвика много положителни емоции у децата и младежите и техните родители.

Съобразно изготвения график стартирахме новите дейности със тренировки и организиране на състезание по подводно плуване в басейн. По време на състезанието, което включваше три състезателни дисциплини /плуване със задържано дишане, скоростно плуване с плавници и комплексно подводно упражнение/ се изявиха 20 от участниците в проекта, които за наша радост демонстрираха по много добър начин наученото през двете години. Състезанието се радваше на медиен интерес и бе подкрепено с доброволци от МИКЦ 1 Варна.

През месеците май – юли се осъществиха третите нива на  обученията по ветроходство, сърф и водолазна дейност.  Участниците бяха разпределени в три групи по 14 човека, но в интерес на истината никой не бе върнат при желание от негова страна да се влючи и в другите обучения.

Проектът завърши с тържество за връчване на сертификати и удостоверения за постигнато ниво.

През целия период на проекта ежемесечно се провеждаха работни срещи на екипа за анализ на постигнатото и планиране на следващите дейности.

Екипът  по проекта счита, че успяхме да постигнем най-важния резултат правилно канализиране на енергията на децата с противообществени прояви и деца в неравностойно социално положение /лишени от родителски грижи, с един родител, с безработни родители и др./.Новият свят, новите контакти и приятелства с  техните  връстници и инструктори, буквално пред очите ни промени  децата. Част от тях станаха доброволци на Клуба в другите му дейности и това им помогна да се чустват различни и значими. 

Участниците в семинара и работните срещи отново дадоха висока оценка за дейността ни. Има засилен интерес от страна на педагогическите съветници и от представители на НПО, които работят с рискови групи за включване на нови участници в бъдещи дейности на Клуба. Педагогическите съветници от училищата, в които децата учат, оцениха резултатите от дейността ни в посока стимулиране развитието  на личностните  качества  и умения на децата.

Отчитаме развитие на личностни качества и умения у децата на ново ниво, свързано с познаване на морските дейности, а от там и повишаване на самочуствието им. Част от децата добиха самочуствие да участват в националното  състезание по подводно плуване в басейн, което Клубът ежегодно организира съвместно с Българската национална асоциация по подводна дейност. Осъществиха се и социални контакти на децата с различни представители на морската общност – промишлени водолази, шкипери на ветроходни яхти, представители на ВМФ и др. Дейностите по проекта получиха широка популярност и одобрение сред местната общност. Не на последно място отчитаме и факта, че работата с децата доведе до повишаване капацитета на инструкторите и лекторите – членове на екипа на проекта.

В крайна сметка дейностите по проекта: предоставиха възможност за социална интеграция на деца с девиантно поведение и такива в неравностойно социално положение сред съучениците им, в квартала и училището, в което учат; стимулираха развитие на личностни качества  и умения на децата и подпомогнаха професионалното им ориентиране; подпомогнаха промяната на нагласите на обществеността към проблемите на тези деца; създадоха възможност за обмяна добри практики между партньорите в работата с деца с девиантно поведение и такива в неравностойно социално положение.

Предизвикателството, което членовете на клуба приеха в работата с деца в  риск, особено тези регистрирани за противообществени прояви, ни показа, че с нестандартен подход и липса на предубеденост можем да разчупим много стереотипи.

Широко популяризиране на проблемите на децата и целите на проекта ни направиха по –желан партньор от страна на НПО и институции. Осъществихме редица срещи и имаме заявка за съвместма работа, включително и от организации работещи с деца със специални потребности.

Не на последно място резултат от проекта е повишаване капацитета на инструкторите и лекторите – членове на екипа на проекта, особено в работата с деца.

Видео