Годишни доклади

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА МОРСКИ КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" - ВАРНА

Отчет за приходите и разходите от стопанска дейност за 2019г. 

ГОДИШЕН   ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ НА СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2017 г.

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ  НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО”  ЗА 2016 г.

ГОДИШЕН   ДОКЛАД  ЗА ДЕЙНОСТТА ,ИЗГОТВЕН ПО РЕДА НА ЧЛ.40,АЛ.2 ОТ ЗЮЛНЦ    НА   СДРУЖЕНИЕ „МОРСКИ КЛУБ ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО” ЗА 2015г.