Годишни доклади

Logo Morski Klub 2018 300x300

ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА МОРСКИ КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА МОРЕТО" - ВАРНА

          Политиката на МК „Приятели на морето” – Варна по отношение на децата има за цел да създаде подходящи условия за прилагането на Конвенцията за правата на детето и реализирането на нейната основна цел – подобряване благосъстоянието на децата.

          Конкретна цел, която Клуба си поставя е изграждане на приятелската към децата среда.

          По смисъла на Закона за закрила на детето, дете  е всяко физическо лице до навършването на 18 години.

          Принципите, залегнали в работата ни са:

          1. Не на дискриминацията - осигуряване на приятелска среда за всички деца със специално внимание към тези, които са застрашени от дискриминация и чувствителност към различните форми, които може да има дискриминацията.

         2.Свободното изразяване и уважение към възгледите на децата - съобразяване с мненията и позициите на децата и техните родители.

         3.Пряко участие на децата в дейността на Клуба.

         4. Популяризиране правата на децата.

         5. Подобряване здравето на децата.

         6.Насърчаване участието на децата при формиране и изпълнение на политиката на Клуба, свързана с техните права и отговорности.

         7. Достъп на децата до консултации и подкрепа.

          Причините, поради които Клубът прие принципите на работа с деца, се основават на факта, че новата социална ситуация за развитие на българското дете изисква и нов, нестандартен подход за развитието на неговите способности. Клубът е концетрирал своята дейност главно в сферата на свободно време и развитие способностите на децата по отношение на занимания свързани с морето.

          Клубът осъществява своята политика за закрила на детето чрез организиране на детски морски училища, които дават възможност на децата и особено на тези в риск и в неравностойно социално положение да осмислят свободното си време чрез практикуване на морски спортове и дейности свързани с опазване чистотата на плажовете и морето.

          Приетата политика касае както всички членове на Морския клуб така и неговите партньори – НПО, частни и държавни фирми, институции и др.

Идентифицирали сме следните форми на насилие спрямо децата:

 • физическо и психическо насилие спрямо детето в училищна среда;
 • физическо и психическо насилие спрямо детето в семейна среда;
 • децата на улицата- липса на контрол и родителска безотговорност;
 • въвличане на деца в най-тежки форми на труд;
 • деца - жертви на трафик;
 • деца - жертви на престъпления;
 • деца, въвлечени в извършването на престъпления;
 • деца - жертви на пътнотранспортни произшествия.

Политиката на Клуба по отношение закрилата на детето пряко кореспондира с:

 • общинските планове за работа с децата и семействата им;
 • нормативните документи на ДАЗД;
 • закона за закрила на детето.

При установяване на нарушение на приетите принципи се сигнализира в:

 1. Управителния съвет на Клуба – 0889818727 /председател на УС/
 2. Държавна агенция за закрила на детето – Варна 052/ 642425
 3. Съответното РПУ – тел. 112