Проекти

МК „Приятели на морето“ – Варна започна работа по проект„ДЕТСКО МОРСКО УЧИЛИЩЕ“ /Възможност за социална интеграция на деца в неравностойно социално положение, чрез атрактивни занимания по морски спортове/

Основна цел на  проектa е овластяване на уязвими групи чрез създаване на възможност за социална интеграция и професионална реализация. Специфичната цел е изграждане на механизми за самопомощ и взаимодействие с гражданските организации, в частност Морски клуб „Приятели на морето“.

Основната му цел бе да предостави нестандартна възможност за млади хора от област Варна, включително и такива в неравностойно положение, за здравословен начин на живот и осмисляне на свободното време.

Основната цел на проекта е да се предостави възможност за социална интеграция на 40 деца с девиантно поведение и в неравностойно социално положение чрез трансформиране на деструктивната агресия в позитивна посредством атрактивни занимания по морски спортове.