Проекти

Основната му цел бе да предостави нестандартна възможност за млади хора от област Варна, включително и такива в неравностойно положение, за здравословен начин на живот и осмисляне на свободното време.

Основната цел на проекта е да се предостави възможност за социална интеграция на 40 деца с девиантно поведение и в неравностойно социално положение чрез трансформиране на деструктивната агресия в позитивна посредством атрактивни занимания по морски спортове.